சனி, 31 டிசம்பர், 2011

புத்தாண்டு பிறந்தது

  
புத்தாண்டு பிறந்தது
 
மனம் நிறைந்த இனிய புத்தாண்டு நல்  வாழ்த்துக்கள்.
இப்புத்தாண்டில் உடல் நலத்தோடும் உள்ள நலத்தோடும்
எல்லா வளமும் நிரம்பப்  பெற்று மகிழ்வோடும் நிறைவோடும்
நீடூழி வாழ்க என்று மனமார வாழ்த்துகிறேன்.

கடந்த காலம்  உடைந்த பானை
எதிர் காலம் என்பது  மதில் மேல் பூனை
நிகழ் காலம் என்பது கையில் வீணை     


கடந்த காலக்  கசப்புகளை மறந்து 
எதிர் கால இனிப்புகளை நோக்கி 
நிகழ்கால நிஜங்களை அனுபவிப்போம்

நாம் வாழ வேண்டும் என்பது முக்கியம்
மனிதன் வாழ வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம்
அதைவிட 
மனிதம் வாழ வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியம்.  
 

சனி, 10 டிசம்பர், 2011

சந்திர கிரகணம்

இன்று முழு சந்திர கிரகணம். எனது புகைப்பட கருவியில் சிக்கிய சில படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு:

ஞாயிறு, 30 அக்டோபர், 2011

காப்பியத்தில் திருப்புமுனைகள்
fhg;gpaj;jpy; jpUg;g[ Kidfs;
rpyg;gjpfhuj;jpy; fhdy; thp
Kj;jkpH;f; fhg;gpak;/ _nte;jh; fhg;gpak;/ Fokf;fs; fhg;gpak; vd;bwy;yhk; ghuhl;lg;gLfpd;w rpyg;gjpfhuj;jpd; fhg;gpaj; jiytd; nfhtyd;; fhg;gpaj; jiytp fz;zfp! g{thfj; bjhl';fpa ,th;fsJ thH;f;if/ khjtpapd; ,ilEiHthy; g[ayhf khwpaJ. nfhtyd; - khjtpapd; fhjy; thH;tpy; - Vd; fhg;gpaj;jpd; jpUg;g[ Kidahf fhdy; thp mike;jJ.
‘fhdy;’ vd;why; flw;fiur; nrhiy; ‘thp’ vd;why; xUtifg; ghly;. mjhtJ/ nfhtyDk; fz;zfpa[k; fhdypy; mkh;e;J ghoa ghl;Lfshf fhdy; thpahFk;. fhdy; thpg; ghly;fs; fdy; ff;Fk; ghly;fshf khwpg; nghdjhy; nfhtyd; - khjtpapd; thH;f;ifapy; Kjy; Kiwahfg; g[ay; tPrpaJ; mJnt Nwhtspaha; khwp mth;fsJ thH;f;ifiar; Niwaho tpl;lJ. ,J vt;thW ele;jJ? vd;W Muhag; g[FKd; rpyg;gjpfhuj;ijg; gUe;Jg; ghh;itahy; xU nehl;lk; tpLnthk;.
g[fhh; efuj;jpy; thH;e;j tzpfg; bgUe;jdf;fhuh;fs; khrhj;JthDk; kheha;fDk;. khrhj;Jthd; jiu thzpfj;jpy; xg;gw;wtd; - cah;e;jtd;. mtidg; nghynt fly; thzpfj;jpy; epfuw;wtd; - ePnlh';fpatd; kheha;fd;. jiu thzpfKk; fly; thzpfKk; ifnfhh;j;jpl KobtLj;jd - rk;ge;jpfs; Mf rk;kjk; bjhptpj;jd. Mk;. ,t;tpUth; jk; jpUepiwbry;tDk; - jpUepiwbry;tpa[k; mk;kp kpjpj;J mUe;jjp ghh;j;Jj; jpUkzk; bra;J bfhz;ldh;. gjpdhWk; gd;dpuz;Lk; ,y;yw thH;tpy; ,ize;jd; ,d;gg; ngW va;jpl jiyg;gl;ldh;.
“khrW bghd;nd tyk;g[hp Kj;nj
fhrW tpiuna fUk;ng njnd
mUk; bgww; ghtaha; MUaph; kUe;nj”
vd;w tifapy; fz;zfpiag; bghpJk; ghuhl;Lfpd;whd; nfhtyd;. mtdJ ghuhl;L bkhHpfspny bghd;nd/ Kj;nj/ tpiuna/ fUk;ng/ njnd vd;bwy;yhk; bghUl;fisg; gl;oaypLtijf; fz;l jkpH; ty;Yeh;fs; mtdJ ‘tzpfg; g[j;jp’ btspg;gl;ljhff; TWth;. ntW rpyh; ,jd; tHp mtdJ fiyEl;gkjp btspg;gl;ljhfg; ngRth;.
vJ vg;goahapDk; nfhtyd; fz;zfpnahL beLehs; thH;;e;jhdpy;iy vd;gij tpl thHnt ,y;iy vd;Wjhd; Tw ntz;Lk;. mth;fsJ thH;f;ifapy; tpjp/ khjtp vd;Dk; fzpifah; Fyg; bgz; ntlj;jpy; cl;g[Fe;jJ. ‘tpjpia kjpahy; bty;yyhk;’ vd;whYk; vj;jid ngh; btd;whh;fs; vd;gJ nfs;tpf;Fhpna. mJt[k; fhjy; tag;gl;lth;fSf;Ff; ‘fz; - kz;’ bjhpahJ vd;ghh;fs;. nfhtyd; thH;f;ifapy; mJ cz;ikapYk; cz;ikahapw;W.
khjtpapd;ghy; cwt[ bfhz;l nfhtyd; kid kwe;jhd;; kidtpia kwe;jhd;; bgw;nwhiu kwe;jhd;; cw;whh; cwtpdiu kwe;jhd;; Fyr; braiya[k; kwe;nj nghdhd;. ‘fz;lnj fhl;rp - bfhz;lnj nfhyk;’ vd;gJ nghy mtDf;F khjtpna fjp. ,J tpjp bra;j rjp.
nfhtyd; thH;f;if jlk; khwpg; nghdjhf ehd; Tw khl;nld;. jlk; g[uz;L nghdJ. jlk; khwpdhy; khw;wp tplyhk; ; g[uz;lhy; g[ul;og; nghLtJ mt;tst[ vspjd;W.
jlk; khwpr; brd;whYk; fhjy; thH;f;ifapny khjtpnahL Toa ,y;yw thH;tpy; rw;nwwf;Fiwa 12 Mz;Lfis clyhYk; cs;sj;jhYk; ngUtif bfhz;L fHpf;fyhdhd;. mt;thH;tpd; gadhf kzpnkfiy vd;w mUe;jtg; g[jy;tpiaa[k;
fzpifah; Fyf; fd;dpahk; khjtpa[k; jd; Fy tHf;fj;jpw;F khwhf nfhtyidna kdk; epiwe;j kzhsdhff; fUjp thHj; jiyg;gl;lhs;. mtsJ tHpgL flt[s; nfhtyd; jhd;; mts; tyk; tUk; nfhapYk; nfhtyd; jhd;! mts; cr;rhpf;Fk; ehkKk; nfhtyd; jhd;! mts; brtpf;Fhpa ,d;dpira[k; mtd; g[fH; ghlf; nfl;gnj MFk;. mtidf; fhzhtpl;lhy; mtsJ gpug";rk; ,Uz;nl ngha;tpLk;. ,j;jifanj nfhtyd; nky; khjtp bfhz;l fhjy; !
,f;fhjy; thH;f;if ,';'dnk fHpe;jpUe;jhy; fHpnghpd;gj;jpw;Ff; fHpnth/ mHpnth Vw;gl;oUf;fhJ. rpyg;gjpfhuk; vd;Dk; fhg;gpak; jkpHpy; njhd;whkny Tl nghapUf;Fk;. Mdhy; rpyg;gjpfhuk; fhl;Lk; _d;W cz;ikfSs; xd;whd ‘CH;tpid’ cUj;J te;J Cl;Lk;’ vd;gjw;nfw;g ‘,e;jpu tpHh’ vd;Dk; bgahpy; tpjp nfhtyd; - khjtp thH;f;ifapy; Rdhkpaha; g[Fe;jJ; mth;fsJ thH;f;ifiar; rpd;dhgpd;dkhf;fp rPh;Fiyj;jJ.
,e;jpu tpHh - ,J g[fhh; efuj;J ,izaw;w tpHh. efu kf;fs; vy;yhk; ,iz ,izaha; - FLk;gk; FLk;gkha; Tof; fspf;Fk; ftpd;bgW tpHh.
,t;tpHhtpy; Mz;LnjhWk; khjtpapd; eldk; eilbgWtJ tHf;fk;. mtsJ Muthuk; kpf;f Mly; ghlypny Mapukhapuk; MltUk; bgz;oUk; kdk; fpu';fpj;jhd; nghdhh;fs;; Mlth;fs; gyh; J]f;fkpd;wp jtpj;j ,ut[fs; vj;jidnah?
nfhtyd; khjtpnahL thHYw;w 12 Mk; Mz;oy; tHf;fk; nghyj;jhd; ,e;jpu tpHh bjhl';fpaJ. tHf;fkhd kfpH;r;rpapy; jhd; Cuhh; jpisj;jdh;. Mdhy; tHf;fj;jpw;F khwhd fhl;rpfs; nfhtyd; - khjtp thH;f;ifapy; mu';nfwpd.
khjtpapd; Mly; fz;l midtUk; mtsJ Mlw; jpwj;ij thahug; g[fH;e;jdh;; mts; mHF eyj;ijf; fz;fshy; fz;L tpae;jdh;. mtspd; Mly; jpwj;ija[k;/ mHF eyj;ija[k; g[fH;ghl Mlthpy;iy . ,';Fjhd;/ tp\ak; tp\kkhapw;W.
khjtp MoaJ - mts; eldj;ija[k; mHifa[k; gpwh; urpj;jJ- ghuhl;oaJ nfhtyDf;Fg; gpof;ftpy;iy. jdf;F cilikahdts; vg;go gyh; Kd;dpiyapy; Mlyhk;? jd;id Mog;gho kfpH;tpg;gts; vg;go gpwiu Mog;gho kfpH;tpf;fyhk;? vd;Dk; chpikf; bfhoia cah;j;jpg; gpof;fj; bjhl';fpdhd; nfhtyd;.
fiy midth;f;Fk; bghJ; fiykfSk; midth;f;Fk; bghJ vd;Dk; vz;zj;ijf; nfhtyd; kwe;jhd;. mit jdf;nf; mJt[k; khjtp bjhlh;g[ila midj;Jk; jdf;nf vd;w nguhirf; fhudhff; nfhtyd; khwpg; nghdhd;.
jd;nky; btWg;g[w;wpUf;fpwhd; nfhtyd; vd;gij mwpe;J bfhz;lhs; khjtp. mtdJ btWg;igf; fisa epide;jhs; mts;. vdnt KGepyhf; fhyj;jpy; - bgsh;zkpapy; Cuhh; flyhlr; brd;w fhyj;jpy; - jhDk; nfhtyDld; flyhlr; brd;whs;. mjhtJ jdf;Fk; nfhtyDf;Fk; neh;e;Js;sJ Cly;. ,J ePl;lg;glhky; fisag;gl ntz;Lk; vd;Dk; vz;zj;jpy; khjtp ,jidr; bra;aj; jiyg;gl;lhs;.
Mdhy; ,th;fs; brd;w tpjj;ijg; ghh;f;Fk; bghGJ gphpt[ ,aw;ifaha; epfH;e;J tpl;ljhf Ma;thsh;fs; Rl;Lfpd;whh;fs;. Mk;... ,UtUk; ,izaha; bry;yhJ jdpaha; bry;fpd;wdh;. nfhtyd; - nfhntW fGij g{l;oa tz;oapy; bry;y, khjtp - Fjpiu g{l;oa tz;oapy; bry;fpd;whs;. ,th;fs; ,dp ,izahh; vd;gij ,s';nfh mofs; fhg;gpa Kuzhfr; Rl;Lfpd;whh;.
jdpj;jdpna brd;w ,t;tpUtUk; g[fhh; efuj;Jf; flw;fiuf; fhdy; nrhiyapy; xU g[d;id ku epHypy; g[Jkzy; gug;gpy; Xh; miw nghy; Rw;wpj; jpiufl;o kiwtplkhf;fp cs;ns fl;oy; ,l;L mjd; nky; mkh;e;jdh;.
nfhtydpd; thl;lk; nghf;ff; fUjpa MlyHfp khjtp/ tae;jkhiy ifapy; ,Ue;j ahiH th';fpdhs;. mjpy; ,ir kPl;o nfhtyidj; jd;Dld; ,irtpf;f ,dpnj KobtLj;jhs;.
mjd; bghUl;L gj;jh;/ nfhL/ Mzp/ euk;g[ ,tw;wpy; Fw;wkpy;yhj ahiH/ gz;zy;/ ghptl;liz Kjypa vz; tifahYk; ,irbaGg;gp nrhjpj;jhs;. tpuy;fs; euk;g[fspd; nky; glu/ tsh;jy;/ toj;jy; Kjypa ,irf;fuz';fs; vl;Lk; rhptug; bghUe;jpa[s;sdth vdr; brtpahy; nfl;Lzh;e;jhs;.
gpwF me;j ahiH mts; nfhtydplk; bfhLj;jhs;. mtd; thrpf;f ntz;Lk; vd;gJ mts; fUj;jd;W ; mjpy; vd;d jhsj;jpy; - uhfj;jpy; thrpf;f ntz;Lk; vd;gijj; bjhl';fpj; jhU';fs; jiyth vd;Dk; Mirapy; mtdplk; bfhLj;jhs;. nfhtyDk; Mh;tkhf th';fp - ,aw;ifaha; - ,ay;gha; fhdy; thp thrpj;jhd;.
,Jtiu epfH;e;j midj;Jnk xUtiu xUth; kfpH;tpf;f ntz;Lk; vd;Dk; nehf;fpy; epfH;e;jitna. Mdhy; mth;fs; epidj;jJ ntW; epfH;e;jJ ntW. gps;isahh; gpof;fg; ngha; Fu';fhf Koe;J tpl;lJ vd;w gHbkhHpf;fpz';f Cliyj; jtph;f;f fUjpath;fSf;F CH; je;j ghpR gphpt[ - epue;jug; gphpt[. mg;go vd;djhd; fhdy; thpapy; nfhtyd; ,irj;jhd;?
jp';fs; khiy btz;Filahd;
brd;dp br';nfhy; mJnthr;rpf;
f';if jd;idg; g[zh;e;jhYk;
g[ytha; thHp fhnthp
f';if jd;idg; g[zh;e;jhYk;
g[yth bjhHpjy; faw;fz;zha;
k';if khjh; bgU';fw;bgd;W
mwpe;njd; thHp fhnthp
kd;D khiy btz;Filahd;
tisahr; br';nfhy; mJnthr;rpf;
fd;dp jd;idg; g[zh;e;jhYk;
g[ytha; thHp fhnthp
fd;dp jd;idg; g[zh;e;jhYk;
g[yth bjhHpjy; faw;fz;zha;
kd;D khjh; bgU';fw;bgd;W
mwpe;njd; thHp fhnthp
,it nfhtyd; bjhl';fp itj;j ghly;fs;. mtd; vij epidj;Jg; ghodhndh? ,ay;gha; ghodhndh? ,aw;ifaha; ghodhndh? ,d;gkha; ghodhndh? Jd;gkha; ghodhndh? fpz;lyha; ghodhndh? nfypaha; ghodhndh? mg;ghly;fspy; ,UbghUs; bghjpe;J fple;jd. ,g;ghly;fspd; ,ay;ghd bghUs; vd;d bjhpa[kh?
fhpfhw; bgUtsj;jhd; jd; br';nfhyhl;rpiaf; Fkhpahw;w'; fiu Kjy; f';ifahw;w';fiu tiuapny tphpt[gLj;jpdhd; vd;gij rpnyil eak;bgw mtd; f';ifia kze;jhd;; Fkhpia kze;jhd; vd;W nfhtyd; ghodhd;. ,Ug;gpDk; Tl fhtphpahdts; mtid Cltpy;iy; nfhgKwtpy;iy. ,Jjhd; fhtphpahfpa fw;g[ila e';ifahpd; mzpfydhFk;. ,j;jifa bghWikiana bgU';fw;g[ vd;W TWth;. fhnthpna! eP thH;thahf! ,J ghly;fspd; neuog; bghUshFk;.
nfhtyd; epide;J ghoajhf gpwuhy; fUjg;gLk; bghUs; vd;d bjhpa[kh?
f';if/ Fkhp vd;gd khjtpiaf; Fwpf;Fk;. fhtphp vd;gJ fz;zfpiaf; Fwpf;Fk;. khjtpna! ehd; ifgpoj;j fz;zfpiaj; jtpf;ftpl;L cd;Dld; nrh;e;J thH;fpd;nwd;. ,ij mwpe;j bghGJk; Tl fz;zfpahdts; vd;id Codhspy;iy; rpde;jhspy;iy ,j;jifa bghWikiaf; filgpof;Fk; bgU';fw;gpds;jhd; fz;zfp. mJjhd; bgz;zpdj;jpw;Fg; bgUik juj; jf;fjhFk; vd;gJ nfhtydpd; fhdy; thpfSf;Fg; gpwh; jk; bghUshFk;.
Mdhy; khjtp bfhz;l bghUnsh mghafukhdJ. nfhtyDf;Fj; jd; kPjhd Mir Fiwe;J ngha;tpl;lJ. mtd; ntW rpy e';ifah;fs; kPJ ehl;lk; bfhs;sj; bjhl';fp tpl;lhd;. mijj;jhd; jd; ghly;fspy; Fwpg;ghf nfhol;L fhl;Lfpwhd; vd;gJ khjtpapd; fUj;JiuahFk;.
mjhtJ jhd; f';if/ Fkhp Mfpa bgz;fis kze;jhYk; Tl khjtpna eP mjw;fhf vd;id CLjy; TlhJ; nfhgpj;jy; TlhJ. mikjp fhj;jply; ntz;Lk; - bghWj;jply; ntz;Lk;. ,Jjhd; fw;g[ bewp vd;W nfhtyd; Twpajhf khjtp fUjptpl;lhs;.
nfhtydpd; fhdy; thpapy; fdd;W nghd mts;/ nfhtyd; ntnwhh; bgz; kPJ ehl;lk; bfhz;l Fwpg;igg; ghlypy; btspg;gLj;jpajhf vz;zp mtDf;F vjph; ghl;Lg; ghlYw;whs;.
kU';F tz;L rpwe;jhh;g;g
kzpg;g{ Mil mJnghh;j;Jf;
fU';faw;fz; tpHpj;bjhy;fp
ele;jha; thHp fhnthp
fU';faw;fz; tpHpj;bjhy;fp
ele;j bjy;yhk; epd;fztd;
jpUe;J br';nfhy; tisahik
mwpe;njd; thHp fhnthp
,J khjtp ghoaJ.
jiytnd! tisahr; br';nfhYf;Ff; fhuzkhd cdJ jdpthH;f;ifa[k; nfhzhjpUj;jy; mtrpak;. g[wbthGf;fj;jpy;
mjhtJ fhnthpapd; rpwg;gpw;Fk; tsj;jpw;Fk; fhpfhy; tstd; fhuzk; vd;whd; nfhtyd;. tstdJ bgUikf;Ff; fhuzk; fhnthpna vd;W khjtp khWgl ciuj;jhs;.
,';'dk; ,th;fs; ,UtUk; xUtiu xUth; gpiHgl czh;e;J bfhz;L gpjw;wYw;whh;fs;.
,';Fjhd; rpf;fy; vGfpwJ - fhg;gpaj;jpd; jpUg;g[ Kid mikfpwJ. khWgl;l fUj;ij khjtp jd; kdj;jpny ,Wj;jpapUe;jhy; mtSf;Fj; bjhy;iyfs; neh;e;jpUf;fhJ; Jau';fs; bgUfp ,Uf;fhJ. Mdhy; tpjp mts; thH;f;ifapy; tpisahlj; bjhl';fpaJ.
,';nf/ ehd; bghpatsh? eP bghpatdh vd;Dk; ‘ eP ntbwhU bgz;iz epidj;jhy; vdf;F ntnwhh; Miz epidf;fj; njhd;whjh? vd;w hPjpapy; khjtp vjph;g;ghl;L ghlj; bjhl';fpdhs;. ,e;j ‘ mtd; jiyapy; fy;iyj; J]f;fpg; nghltpy;iy; Mdhy; mtd; jiyapy; fy;iyj; J]f;fp itj;Jtpl;lJ.
12 Mz;Lfs; khjtpa[ld; thH;e;j nfhtyd; mtis mwpe;J thH;e;jhdpy;iy; khjtp nfhtyid czh;e;jhspy;iy. fztd; - kidtpahpilna tpl;Lf; bfhLf;Fk; jd;ik kpf mtrpakhdjhFk;. fztd; tPW bfhz;lhy; kidtp ml';fp elj;jy; ntz;Lk;. mjidg; nghynt kidtp btFz;lhy; fztd; RUz;L bfhs;s ntz;Lk;. ,jpy;jhd; gy jtWfs; Vw;gl;L gy FLk;g';fs; js;shLfpd;wd. nfhtyd; - khjtp thH;f;iff; fg;gYk; ,f;flYs; rPf;fp rPuHpe;jJ. nkYk; nfhtyDk; khjtpa[k; xUth; kPJ xUth; bfhz;l re;njfg; nga; mth;fisg; ghlha; gLj;jpaJ. re;njff; nfhL re;njh\f; nflhf khwpg; nghdJ.
mJkl;Lky;y; FLk;g thH;f;ifapy; mwpt[k; czh;r;rpa[k; xd;whf ntiy bra;jhy; gy FHg;g';fs; Vw;gl;L tpLk;. mjhtJ czh;r;rp ntiy bra;a ntz;oa neuj;jpy; czh;r;rp ntiy bra;a ntz;Lk;. mwpt[ ntiy bra;a ntz;oa ,lj;jpy; mwpt[ ntiy bra;a ntz;Lk;. czh;r;rpf; fz; bfhz;L nehf;Fkplj;jpy; czh;r;rpf; fz;nzhL/ nehf;f ntz;Lk;; mwpt[f; fz;bfhz;L nehf;Fkplj;jpy; mwpt[f; fz;bfhz;L nehf;f ntz;Lk;.
,';nf ,Jt[k; khWgl;Lg; nghdJ. nfhtyd; kfpH;r;rpaha; my;yJ jd; kidtp fz;zfpia epide;J czh;r;rpg; g{h;tkha; ghoa ghliy khjtp jd; mwpt[f;fz; bfhz;L myrj; bjhl';fpdhs;. khjtp ghoa czh;r;rpkpF thpfisf; nfhtyd; jd; mwpt[f; fz;zhy; Muhaj; jiyg;glhd;. tpist[ nfhtyid epue;jukha; ,He;jhs;.
fhdy; thpapy; Vwf;Fiwa 50 ghly;fs; cs;sd. nfhtyDk; khjtpa[k; rk mstpy; ghly;fs; ,irj;Js;sikiag; ghh;f;Fk; bghGJ xUtUf;bfhUth; risj;jth;fspy;iy vd;W njhd;WfpwJ. nfhtyd;jhd; Kjypy; jd; fUj;Jfis vy;yhk; fhdy; thpfshf;fpdhd;.
brhy;kl md;dk; brhd;deil xt;tha;
brhy;kl md;dk; brhd;deil xt;tha;
Ch;jpiu ePh;ntyp cHf;fpj; jphpths;gpd;
bry;kl md;dk; brhd;deil xt;tha;
,J nfhtyd; ghoa filrp fhdy; thpg; ghlyhFk;. md;dnk! bgz;fspd; eil cd; eiliag; nghd;wJ vd;W g[yth;fs; TWth;. ,J bgha;. bgz;fspd; eilf;Fk; cd; eilf;Fk; Vzp itj;jhYk; vl;lhJ. vdnt/ cyfj;jpy; cs;s Mlth;fis vy;yhk; tUj;jpj; jphpfpd;w bgz;fspd; gpd;nd bry;yhnj vd;W bghJikgl nfhtyd; TWfpwhd;.
nfhtydpd; Kjy; ghlypnyna mtd; ntbwhU bgz; kPJ ikaYw;whd; vd;W Iak; bfhz;l khjtp mLj;j 20 ghly;fspYk; mg;bgz;zpd; mHF eyd;fspy; tpufjhgKw;W mtis mila nfhtyd; Joj;Jf; bfhz;oUg;gjhft[k; bghUs; fhz;fpwhs;. ,e;j nfhzj;jpnyna nkw;fz;l ghlYf;Fk; “ehd; njof; bfhz;l g[Jf; fhjypf;F eP epfuhf khl;lha;; vdnt eP mfd;W tpL vd;W nfhtyd; TWtjhff; fUJfpwhs;. vd;idg; gHpj;J tpul;Lfpd;whnd. ,Jnth vd; fhjYf;F ,td; jUk; ghpR? ,f;bfhLikf;F vd; bra;ntd; vd;W g[Gtha; Joj;jhs;.
milay; FUnf milabyk; fhdy;
milay; FUnf milabyk; fhdy;
ciljpiuePh;r; nrh;g;gjw;F cWneha; ciuaha;
milay; FUnf milabyk; fhdy;
vd;W khjtp nrhf fPjk; ,irf;fpwhs;.
FUnf/ vk; flw;fiur; nrhiyf;F tuhnj/ fiufis nkhjp cilf;Fk; miyfis cila ePuhy; NHg; bgw;w bea;jy; epyj; jiytDf;F ehd; mile;Js;s tpufnehia brhy;yhky; ,Uf;fpd;wha;. vdnt/ vkJ ,f;flw;fiuf;F tuhnj vd;W jil nghLfpwhs;.
,g;g[d;Fyg; guj;ij ,dp ,';nf tuhnj vd;W vd;id tpyf;Ffpd;whs;. ,dp vdf;F ,';nf ,lkpy;iy vd;W btWg;g[ kpff; bfhz;lhd; nfhtyd;.
,t;thwhf/ nfhtyd;/ ntbwhUj;jp nky; bjhlh;g[ cs;sJ nghy; Fwpg;g[ itj;Jg; ghl/ gjpYf;F khjtpa[k; ntbwhUtd; nky; bjhlh;g[ cs;sJ nghy; Fwpg;g[ itj;Jg; ghodhs;. CH;tpid ce;jpajhy; nfhtyd; khjtp nky; rpdKk; mst[ fle;j btWg;g[k; bfhz;L/ khjtpia tpl;Lg; gphpe;J brd;whd;. khjtp cs;sk; tUe;jp/ fhjyd; ngha; tpl;ljhy; jdpasha; jd; tPL nrh;e;jhs;. fhg;gpag; nghf;Fk; jpir khwpnghdJ.

எனக்குப் பிடித்த சில கவிதை வரிகள்

எனக்குப் பிடித்த சில கவிதை  வரிகள்

பாவம் மனைவி
இந்த 
இல்லறக் கிரிக்கெட்டில் 
கட்டிலறைக்கும்
சமையலறைக்கும்
ரன்கள் எடுத்தெடுத்தே
ரணமாய் போனாள்

நன்றி: வைரமுத்து, திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள், ப.19 


கண்ணில்லை என்றாலும்
ஓரணியில் எறும்பு
இருந்தும் விண்மீனாய்.

நன்றி: தீவின் தாகம், தமிழ்நெஞ்சன்    
    


செவ்வாய், 25 அக்டோபர், 2011

தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள். இந்நன்னாளில் எல்லா நலன்களும் - வளங்களும் பெற்று நீடூழி நீடூழி வாழ்க.

 

புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2011

நூல் விமர்சனம்

இணையமும் இனியதமிழும் முனைவர் க. துரையரசன், - நூல் விமர்சனம்
இணையமும் இனியதமிழும் முனைவர் க. துரையரசன், இசைபதிப்பகம், கும்பகோணம், விலை. ரு.60

இணைய இணைப்பில்லா வீடு உலகத் தொடர்பில்லா வீடாகி விடும். உலகின் அனைத்துத் தகவல்களை, புகைப்படங்களை, செய்திகளை, அதிசயங்களை என அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள உதவும் அமுதசுரபி இணையம் ஆகும். இவ்விணையம் குறித்துப் பல நூல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றில் செய்திகள் இருக்கும். நல்ல தமிழ் இருக்காது. தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து விரவிக்கிடக்கும்.
ஒரு முறை நான் பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தேன். அருகில் ஒரு பல்தொழில் நுட்பக் கல்வி கற்கும் (பாலிடெக்னிக்) மாணவர் அவரின் தேர்விற்காகப் புத்தகத்தை மடியில் வைத்துக் கொண்டுப் படித்தவாறு இருந்தார். அவரின் புத்தகப் பக்கங்களைப் பார்த்ததும் எனக்குத் தூக்கி வாரிப் போட்டது.அவர் தமிழ் வழியில் படிக்கிறார். அவர் வைத்திருக்கிற புத்தகத்தில் அல்லது ஆசிரியர் அளித்தக் குறிப்பில் தமிழ் வார்த்தைகளான வைத்து, எடுத்து போன்ற வினைகள் மட்டுமே இருந்தன. மற்ற நிலையில் டையை எடுத்து, ஆரஞ்சு கலர் கிரீன் கலர் கலந்து, வெசலில் ஊற்றி .....இதுபோன்ற நிலையில் ஆங்கிலச் சொற்களின் தமிழ்ஒலிநடை மட்டுமே இருந்தது. இவர் தமிழில் படிக்கிறாரா? அல்லது தமிழால் படிக்கிறாரா என்ற சந்தேகம் இன்று வரை எனக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது.
இவ்வாறு ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு கொண்ட தமிழ்நடையே பல கணினிப் புத்தகங்களின் நடையாக உள்ளது. இது மாற வேண்டும். மாற்றப்பட வேண்டும்.
இந்நிலையில் இருந்து மாறி நல்ல தமிழ் கொண்டு எழுதப்பட்ட நூல்தான் இணையமும் இனியதமிழும். புற அமைப்பிலேயே நூலின் கணம் தெரிந்துவிடுகிறது. உள் அமைப்பில் இன்னும் கனமான செய்திகள் தரப்பெற்றுள்ளன.
இணைய வரலாற்றை அறிமுகம் செய்வதாக முதல்கட்டுரை அமைகிறது. இக்கட்டுரையில் உலக அளவில், இந்திய அளவில், தமிழ்நாட்டு அளவில் இணைய வரலாறுகள் அலசப்படுகின்றன. தேவையான பல அடிப்படை செய்திகளை இக்கட்டுரை அள்ளி வழங்குகிறது. இரண்டாவது கட்டுரையும், முன்றாவது கட்டுரையும் தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகத்தின் செயல்பாடுகளை எளிமையாக்கி ஆவனமாக்குகின்ற முயற்சியை உடையனவாகும். இதனோடு தமிழ் இணைய நூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களும் இணைக்கப் பெற்றுள்ளன. கூடவே படங்களும் தரப்பெற்றிருப்பது படிப்பவர்க்கு இணையத்துடன் உறவாடுவதுபோலவே இருக்கிறது.
யுனிகோடு ஒருங்குறி இது அதிகமாக புழக்கத்தில் தற்போது உள்ள சொல்லாகும். செம்மொழி மாநாட்டிற்கான கட்டுரை முன்வரைவை ஒருங்குறியில் அனுப்ப வேண்டும் என்ற புதுமையால் இது அதிகமாக தமிழ்ப்பேராசிரியர்களிடம் பேச்சாகி நின்றது. இவ்வொருங்குறியின் இயல்பை ஒரு கட்டுரை விரிவாக்கி உரைக்கிறது.
இணைய இதழ்கள், வலைப்பூக்கள் பற்றிய கட்டுரைகள் தமிழ் இணையப் பயன்பாட்டாளர்களுக்குப் பல தகவல்களை வழங்கும் கட்டுரைகளாகும். மாணவர்களுக்கு பயன்படுவனவாக பின் இரு கட்டுரைகள் உள்ளன. கல்வி சார் இணைய தளங்கள், வேலைவாய்ப்பு இணைய தளங்கள் முதலியன அவையாகும்.
இவ்வாறு பல்முனை நோக்குடையதாக இணையத்தை அறிமுகம் செய்திருக்கும் இந்நூலாசிரியர் மேலும் பல நூல்களைத் தரவேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளம் எல்லாம் எழுகிறது.
Copyright:thinnai.com 
Friday March 19, 2010 Copyright © Authors - Thinnai. All rights reserved. 

(நூல் மதிப்புரை வழங்கிய முனைவர் மு.பழனியப்பன், இணைப்பேராசிரியர், மாமன்னர் கல்லூரி, புதுக்கோட்டை அவர்களுக்கும் வெளியிட்டு உதவிய திண்ணை இணைய இதழுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி)

சனி, 9 ஜூலை, 2011

அன்பான வாசகர்களுக்கு

அன்பான வாசகர்களுக்கு

வணக்கம். எனது வலைப்பதிவை தமிழ் வெளி.காம் இல் இணைத்துள்ளேன். தமிழ் இலக்கிய இலக்கணம் பற்றி சிந்திக்கும் எனது வலைத்தளத்தைப் பார்த்து கருத்துரை வழங்க வேண்டுகிறேன்.

புதன், 29 ஜூன், 2011

துணை வேந்தர்கள்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர்கள்

15-9-1981 இல் செயல்படத் தொடங்கிய தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்நாள் வரை ஒன்பது துணை வேந்தர்கள் பணியாற்றியுள்ளனர். அவ்விவரம் வருமாறு:

1. முதுமுனைவர் .. சுப்ரமணியம் - 19-9-1981 முதல் மூன்று ஆண்டுகள்
22-9-1984 முதல் 31-7-1986 வரை
2. முனைவர் .அகத்தியலிங்கம் - 1-12-1986 முதல் 30-11-1989 வரை
3. முனைவர் சி.பாலசுப்ரமணியம் - 4-12-1989 முதல் 3-12-1992 வரை
4. முனைவர் ஒவை.து.நடராசன் - 16-12-1992 முதல் 15-12-1995 வரை
5. முனைவர் கே.கருணாகரன் - 11-1-1996 முதல் 3-9-1998 வரை
6. முனைவர் கதிர்.மகாதேவன் - 19-2-1999 முதல் 14-9-2001 வரை
7. முனைவர் .சுந்தரமூர்த்தி - 19-12-2001 முதல் 18-12-2004 வரை
8. முனைவர் சி.சுப்ரமணியம் - 6-6-2005 முதல் 5-6-2008 வரை
9. முனைவர் .ராஜேந்திரன் - 19-6-2008 முதல் 18-6-2011 வரை

நன்றி: தினமணி 29-6-2011வெள்ளி, 27 மே, 2011

வாசனைப் பயிர்கள் - 40

வாசனைப் பயிர்கள் - 40

ஏலக்காய்
மிளகு
அஜ்மோதகம்
சீரகம்
சதகுப்பை
முர்கள்
வசம்பு
சோம்பு
கிராம்பு
கரியால்
கருவாப்பட்டை
புதினா
ஒரிகானா
ஜுனிபர் பெர்ரி
புளி
சேஜ்
கசகசா
துளசி
கடுகு
இஞ்சி
மஞ்சள்
பெருஞ்சீரகம்
இலவங்கப்பட்டை
பிரிஞ்சி இலை
வெந்தயம்
ரோஸ் மேரி
ஓமம்
சீமைசீரகம்
வெள்ளைப்பூண்டு
கருவேப்பிலை
மாதுளை
சர்வ சுகந்தி
அதிமதுரம்
குங்குமப்பூ
ஜாதிக்காய்
திப்பிலி
அனாசிப்பூ
முள்ளிங்கி
கொத்தமல்லி
பெருங்காயம்

ஞாயிறு, 8 மே, 2011

அகத்தியர்

அகத்தியரால் எழுதப்பட்டது அகத்தியம் ஆகும். இதுவே முதல் இலக்கண நூலாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இந்நூல் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பது வருந்தத் தக்கதாகும். இதனை முதல் நூலாகக் கொண்டே தொல்காப்பியர் தமது தொல்காப்பியம் என்ற இலக்கண நூலைப் படைத்தார்.

அகத்தியர் பற்றிய குறிப்புகள்:

அகத்தியர் பற்றிய குறிப்புகள் தொல்காப்பியத்திலோ அதன் பாயிரத்திலோ எதுவும் இல்லை. இதைப்போலவே சங்க இலக்கியத்திலும் எக்குறிப்புகளும் இல்லை.

பரிபாடலில் "பொதியின் முனிவன்" என்ற குறிப்பு உள்ளது. இதற்கு அகத்தியன் என்னும் மீன் என்று பரிமேலழகர் உரை கூறுகிறார்.

மணிமேகலையில், "அமர முனிவன் அகத்தியன்" என்ற குறிப்பு காணப்படுகிறது. இதனையே அகத்தியர் பற்றிய முதல் குறிப்பு என்று கூறலாம். உரையாசிரியர்களான அடியார்க்கு நல்லார், அரும்பத உரையாசிரியர், நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் "பொதியம், தவமுனி, திருமுனி" என்று வருவனவற்றிற்கு அகத்தியர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வடமொழி நூல்களில் அகத்தியர் என்ற சொல்லாட்சி நிரம்ப காணப்படுகிறது.

அகத்தியர் பற்றிய இலக்கியப் பதிவுகள் இங்ஙனமிருக்க, தொல்காப்பியரின் ஆசிரியர் அகத்தியர் என்பதும் இவருக்கு பன்னிரு மாணாக்கர் இருந்தனர் என்பதும் அவர்களுள் தொல்காப்பியரே தலை மாணாக்கர் என்பதும் கற்பனையானவை ஆகும். அகத்தியர் பெயரில் வந்துள்ள நூல்களும் போலியானவையே ஆகும். வேறு யாரோ எழுதி அகத்தியர் எழுதியதாக உலவ விட்டுள்ளனர். இவர் பெயரில் வெளி வந்துள்ள நூல்களில் மருத்துவ நூல்களே அதிகம். அகத்தியர் பற்றி தமிழகத்தில் உலவும் கற்பனை கலந்த கதைகளில் ஒன்று இவருக்கும் தொல்காப்பியருக்கும் இடையே இருந்ததாக கூறப்படும் ஒரு பிரச்சனை. இது குறித்து அடுத்து எழுதுவேன்.

ஞாயிறு, 1 மே, 2011

தமிழ் இலக்கண நூல்கள்

தமிழில் உள்ள இலக்கண நூல்களை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அறிமுகம் செய்யலாம் என்று எண்ணியுள்ளேன். முதலில் இலக்கண நூல்களின் பெயர் பட்டியலைத் தருகிறேன். பின்னர் ஒவ்வொரு நூலாக அறிமுகம் செய்கிறேன்.


1. அகத்தியம்


2. தொல்காப்பியம்


3. இறையனார் அகப்பொருள்


4. அவிநயம்
5. காக்கைப் பாடினியம்
6. சங்க யாப்பு
7. சிறுகாக்கை பாடினியம்
8. நத்தத்தம்
9. பல்காயம்
10. பன்னிரு படலம்
11. மயேச்சரம்
12. புறப்பொருள் வெண்பா மாலை
13. தமிழ் நெறி விளக்கம்
14. யாப்பருங்கலம்
15. யாப்பருங்கலக் காரிகை
16. வீரசோழியம்
17. இந்திர காளியம்
18. நேமிநாதம்
19. வெண்பாப் பாட்டியல்
20. தண்டியலங்காரம்
21. நன்னூல்
22. அகப்பொருள் விளக்கம்
23. களவியற் காரிகை
24. பன்னிரு பாட்டியல்
25. நவநீதப் பாட்டியல்
26. வரையறுத்த பாட்டியல்
27. சிதமபரப் பாட்டியல்
28. மாறனலங்காரம்
29. மாறனகப்பொருள்
30. பாப்பாவினம்
31. சிதம்பரச் செய்யுள் கோவை
32. பிரயோக விளக்கம்
33. இலக்கண விளக்கம்
34. இலக்கண விளக்க சூறாவளி
35. இலக்கணக் கொத்து
36. தொன்னூல் விளக்கம்
37. பிரபந்த தீபம்
38. பிரபந்தத் திரட்டு
39. இரத்தினச் சுருக்கம்
40. உவமான சங்கிரகம்
41. முத்து வீரியம்
42. சுவாமிநாதம்
43. சந்திராலோகம்
44. குவலயானந்தம்
45. அறுவகை இலக்கணம்
46. விருத்தப் பாவியல்
47. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்
48. தமிழ் இலக்கணக் கும்மி
49. தமிழ் நூல்
50. யாப்பு நூல்
51. திருக்கோவைக் கிளவிக் கொத்து
52. திருக்கோவைக் கொளு

வெள்ளி, 29 ஏப்ரல், 2011

காப்பியத்தில் திருப்பு முனை

fhg;gpaj;jpy; jpUg;g[ Kidfs;

rpyg;gjpfhuj;jpy; fhdy; thp

Kj;jkpH;f; fhg;gpak;/ _nte;jh; fhg;gpak;/ Fokf;fs; fhg;gpak; vd;bwy;yhk; ghuhl;lg;gLfpd;w rpyg;gjpfhuj;jpd; fhg;gpaj; jiytd; nfhtyd;; fhg;gpaj; jiytp fz;zfp! g{thfj; bjhl';fpa ,th;fsJ thH;f;if/ khjtpapd; ,ilEiHthy; g[ayhf khwpaJ. nfhtyd; - khjtpapd; fhjy; thH;tpy; - Vd; fhg;gpaj;jpd; jpUg;g[ Kidahf fhdy; thp mike;jJ.

‘fhdy;’ vd;why; flw;fiur; nrhiy; ‘thp’ vd;why; xUtifg; ghly;. mjhtJ/ nfhtyDk; fz;zfpa[k; fhdypy; mkh;e;J ghoa ghl;Lfshf fhdy; thpahFk;. fhdy; thpg; ghly;fs; fdy; ff;Fk; ghly;fshf khwpg; nghdjhy; nfhtyd; - khjtpapd; thH;f;ifapy; Kjy; Kiwahfg; g[ay; tPrpaJ; mJnt Nwhtspaha; khwp mth;fsJ thH;f;ifiar; Niwaho tpl;lJ. ,J vt;thW ele;jJ? vd;W Muhag; g[FKd; rpyg;gjpfhuj;ijg; gUe;Jg; ghh;itahy; xU nehl;lk; tpLnthk;.

g[fhh; efuj;jpy; thH;e;j tzpfg; bgUe;jdf;fhuh;fs; khrhj;JthDk; kheha;fDk;. khrhj;Jthd; jiu thzpfj;jpy; xg;gw;wtd; - cah;e;jtd;. mtidg; nghynt fly; thzpfj;jpy; epfuw;wtd; - ePnlh';fpatd; kheha;fd;. jiu thzpfKk; fly; thzpfKk; ifnfhh;j;jpl KobtLj;jd - rk;ge;jpfs; Mf rk;kjk; bjhptpj;jd. Mk;. ,t;tpUth; jk; jpUepiwbry;tDk; - jpUepiwbry;tpa[k; mk;kp kpjpj;J mUe;jjp ghh;j;Jj; jpUkzk; bra;J bfhz;ldh;. gjpdhWk; gd;dpuz;Lk; ,y;yw thH;tpy; ,ize;jd; ,d;gg; ngW va;jpl jiyg;gl;ldh;.

“khrW bghd;nd tyk;g[hp Kj;nj

fhrW tpiuna fUk;ng njnd

mUk; bgww; ghtaha; MUaph; kUe;nj”

vd;w tifapy; fz;zfpiag; bghpJk; ghuhl;Lfpd;whd; nfhtyd;. mtdJ ghuhl;L bkhHpfspny bghd;nd/ Kj;nj/ tpiuna/ fUk;ng/ njnd vd;bwy;yhk; bghUl;fisg; gl;oaypLtijf; fz;l jkpH; ty;Yeh;fs; mtdJ ‘tzpfg; g[j;jp’ btspg;gl;ljhff; TWth;. ntW rpyh; ,jd; tHp mtdJ fiyEl;gkjp btspg;gl;ljhfg; ngRth;.

vJ vg;goahapDk; nfhtyd; fz;zfpnahL beLehs; thH;;e;jhdpy;iy vd;gij tpl thHnt ,y;iy vd;Wjhd; Tw ntz;Lk;. mth;fsJ thH;f;ifapy; tpjp/ khjtp vd;Dk; fzpifah; Fyg; bgz; ntlj;jpy; cl;g[Fe;jJ. ‘tpjpia kjpahy; bty;yyhk;’ vd;whYk; vj;jid ngh; btd;whh;fs; vd;gJ nfs;tpf;Fhpna. mJt[k; fhjy; tag;gl;lth;fSf;Ff; ‘fz; - kz;’ bjhpahJ vd;ghh;fs;. nfhtyd; thH;f;ifapy; mJ cz;ikapYk; cz;ikahapw;W.

khjtpapd;ghy; cwt[ bfhz;l nfhtyd; kid kwe;jhd;; kidtpia kwe;jhd;; bgw;nwhiu kwe;jhd;; cw;whh; cwtpdiu kwe;jhd;; Fyr; braiya[k; kwe;nj nghdhd;. ‘fz;lnj fhl;rp - bfhz;lnj nfhyk;’ vd;gJ nghy mtDf;F khjtpna fjp. ,J tpjp bra;j rjp.

nfhtyd; thH;f;if jlk; khwpg; nghdjhf ehd; Tw khl;nld;. jlk; g[uz;L nghdJ. jlk; khwpdhy; khw;wp tplyhk; ; g[uz;lhy; g[ul;og; nghLtJ mt;tst[ vspjd;W.

jlk; khwpr; brd;whYk; fhjy; thH;f;ifapny khjtpnahL Toa ,y;yw thH;tpy; rw;nwwf;Fiwa 12 Mz;Lfis clyhYk; cs;sj;jhYk; ngUtif bfhz;L fHpf;fyhdhd;. mt;thH;tpd; gadhf kzpnkfiy vd;w mUe;jtg; g[jy;tpiaa[k;

fzpifah; Fyf; fd;dpahk; khjtpa[k; jd; Fy tHf;fj;jpw;F khwhf nfhtyidna kdk; epiwe;j kzhsdhff; fUjp thHj; jiyg;gl;lhs;. mtsJ tHpgL flt[s; nfhtyd; jhd;; mts; tyk; tUk; nfhapYk; nfhtyd; jhd;! mts; cr;rhpf;Fk; ehkKk; nfhtyd; jhd;! mts; brtpf;Fhpa ,d;dpira[k; mtd; g[fH; ghlf; nfl;gnj MFk;. mtidf; fhzhtpl;lhy; mtsJ gpug";rk; ,Uz;nl ngha;tpLk;. ,j;jifanj nfhtyd; nky; khjtp bfhz;l fhjy; !

,f;fhjy; thH;f;if ,';'dnk fHpe;jpUe;jhy; fHpnghpd;gj;jpw;Ff; fHpnth/ mHpnth Vw;gl;oUf;fhJ. rpyg;gjpfhuk; vd;Dk; fhg;gpak; jkpHpy; njhd;whkny Tl nghapUf;Fk;. Mdhy; rpyg;gjpfhuk; fhl;Lk; _d;W cz;ikfSs; xd;whd ‘CH;tpid’ cUj;J te;J Cl;Lk;’ vd;gjw;nfw;g ‘,e;jpu tpHh’ vd;Dk; bgahpy; tpjp nfhtyd; - khjtp thH;f;ifapy; Rdhkpaha; g[Fe;jJ; mth;fsJ thH;f;ifiar; rpd;dhgpd;dkhf;fp rPh;Fiyj;jJ.

,e;jpu tpHh - ,J g[fhh; efuj;J ,izaw;w tpHh. efu kf;fs; vy;yhk; ,iz ,izaha; - FLk;gk; FLk;gkha; Tof; fspf;Fk; ftpd;bgW tpHh.

,t;tpHhtpy; Mz;LnjhWk; khjtpapd; eldk; eilbgWtJ tHf;fk;. mtsJ Muthuk; kpf;f Mly; ghlypny Mapukhapuk; MltUk; bgz;oUk; kdk; fpu';fpj;jhd; nghdhh;fs;; Mlth;fs; gyh; J]f;fkpd;wp jtpj;j ,ut[fs; vj;jidnah?

nfhtyd; khjtpnahL thHYw;w 12 Mk; Mz;oy; tHf;fk; nghyj;jhd; ,e;jpu tpHh bjhl';fpaJ. tHf;fkhd kfpH;r;rpapy; jhd; Cuhh; jpisj;jdh;. Mdhy; tHf;fj;jpw;F khwhd fhl;rpfs; nfhtyd; - khjtp thH;f;ifapy; mu';nfwpd.

khjtpapd; Mly; fz;l midtUk; mtsJ Mlw; jpwj;ij thahug; g[fH;e;jdh;; mts; mHF eyj;ijf; fz;fshy; fz;L tpae;jdh;. mtspd; Mly; jpwj;ija[k;/ mHF eyj;ija[k; g[fH;ghl Mlthpy;iy . ,';Fjhd;/ tp\ak; tp\kkhapw;W.

khjtp MoaJ - mts; eldj;ija[k; mHifa[k; gpwh; urpj;jJ- ghuhl;oaJ nfhtyDf;Fg; gpof;ftpy;iy. jdf;F cilikahdts; vg;go gyh; Kd;dpiyapy; Mlyhk;? jd;id Mog;gho kfpH;tpg;gts; vg;go gpwiu Mog;gho kfpH;tpf;fyhk;? vd;Dk; chpikf; bfhoia cah;j;jpg; gpof;fj; bjhl';fpdhd; nfhtyd;.

fiy midth;f;Fk; bghJ; fiykfSk; midth;f;Fk; bghJ vd;Dk; vz;zj;ijf; nfhtyd; kwe;jhd;. mit jdf;nf; mJt[k; khjtp bjhlh;g[ila midj;Jk; jdf;nf vd;w nguhirf; fhudhff; nfhtyd; khwpg; nghdhd;.

jd;nky; btWg;g[w;wpUf;fpwhd; nfhtyd; vd;gij mwpe;J bfhz;lhs; khjtp. mtdJ btWg;igf; fisa epide;jhs; mts;. vdnt KGepyhf; fhyj;jpy; - bgsh;zkpapy; Cuhh; flyhlr; brd;w fhyj;jpy; - jhDk; nfhtyDld; flyhlr; brd;whs;. mjhtJ jdf;Fk; nfhtyDf;Fk; neh;e;Js;sJ Cly;. ,J ePl;lg;glhky; fisag;gl ntz;Lk; vd;Dk; vz;zj;jpy; khjtp ,jidr; bra;aj; jiyg;gl;lhs;.

Mdhy; ,th;fs; brd;w tpjj;ijg; ghh;f;Fk; bghGJ gphpt[ ,aw;ifaha; epfH;e;J tpl;ljhf Ma;thsh;fs; Rl;Lfpd;whh;fs;. Mk;... ,UtUk; ,izaha; bry;yhJ jdpaha; bry;fpd;wdh;. nfhtyd; - nfhntW fGij g{l;oa tz;oapy; bry;y, khjtp - Fjpiu g{l;oa tz;oapy; bry;fpd;whs;. ,th;fs; ,dp ,izahh; vd;gij ,s';nfh mofs; fhg;gpa Kuzhfr; Rl;Lfpd;whh;.

jdpj;jdpna brd;w ,t;tpUtUk; g[fhh; efuj;Jf; flw;fiuf; fhdy; nrhiyapy; xU g[d;id ku epHypy; g[Jkzy; gug;gpy; Xh; miw nghy; Rw;wpj; jpiufl;o kiwtplkhf;fp cs;ns fl;oy; ,l;L mjd; nky; mkh;e;jdh;.

nfhtydpd; thl;lk; nghf;ff; fUjpa MlyHfp khjtp/ tae;jkhiy ifapy; ,Ue;j ahiH th';fpdhs;. mjpy; ,ir kPl;o nfhtyidj; jd;Dld; ,irtpf;f ,dpnj KobtLj;jhs;.

mjd; bghUl;L gj;jh;/ nfhL/ Mzp/ euk;g[ ,tw;wpy; Fw;wkpy;yhj ahiH/ gz;zy;/ ghptl;liz Kjypa vz; tifahYk; ,irbaGg;gp nrhjpj;jhs;. tpuy;fs; euk;g[fspd; nky; glu/ tsh;jy;/ toj;jy; Kjypa ,irf;fuz';fs; vl;Lk; rhptug; bghUe;jpa[s;sdth vdr; brtpahy; nfl;Lzh;e;jhs;.

gpwF me;j ahiH mts; nfhtydplk; bfhLj;jhs;. mtd; thrpf;f ntz;Lk; vd;gJ mts; fUj;jd;W ; mjpy; vd;d jhsj;jpy; - uhfj;jpy; thrpf;f ntz;Lk; vd;gijj; bjhl';fpj; jhU';fs; jiyth vd;Dk; Mirapy; mtdplk; bfhLj;jhs;. nfhtyDk; Mh;tkhf th';fp - ,aw;ifaha; - ,ay;gha; fhdy; thp thrpj;jhd;.

,Jtiu epfH;e;j midj;Jnk xUtiu xUth; kfpH;tpf;f ntz;Lk; vd;Dk; nehf;fpy; epfH;e;jitna. Mdhy; mth;fs; epidj;jJ ntW; epfH;e;jJ ntW. gps;isahh; gpof;fg; ngha; Fu';fhf Koe;J tpl;lJ vd;w gHbkhHpf;fpz';f Cliyj; jtph;f;f fUjpath;fSf;F CH; je;j ghpR gphpt[ - epue;jug; gphpt[. mg;go vd;djhd; fhdy; thpapy; nfhtyd; ,irj;jhd;?

jp';fs; khiy btz;Filahd;

brd;dp br';nfhy; mJnthr;rpf;

f';if jd;idg; g[zh;e;jhYk;

g[ytha; thHp fhnthp

f';if jd;idg; g[zh;e;jhYk;

g[yth bjhHpjy; faw;fz;zha;

k';if khjh; bgU';fw;bgd;W

mwpe;njd; thHp fhnthp

kd;D khiy btz;Filahd;

tisahr; br';nfhy; mJnthr;rpf;

fd;dp jd;idg; g[zh;e;jhYk;

g[ytha; thHp fhnthp

fd;dp jd;idg; g[zh;e;jhYk;

g[yth bjhHpjy; faw;fz;zha;

kd;D khjh; bgU';fw;bgd;W

mwpe;njd; thHp fhnthp

,it nfhtyd; bjhl';fp itj;j ghly;fs;. mtd; vij epidj;Jg; ghodhndh? ,ay;gha; ghodhndh? ,aw;ifaha; ghodhndh? ,d;gkha; ghodhndh? Jd;gkha; ghodhndh? fpz;lyha; ghodhndh? nfypaha; ghodhndh? mg;ghly;fspy; ,UbghUs; bghjpe;J fple;jd. ,g;ghly;fspd; ,ay;ghd bghUs; vd;d bjhpa[kh?

fhpfhw; bgUtsj;jhd; jd; br';nfhyhl;rpiaf; Fkhpahw;w'; fiu Kjy; f';ifahw;w';fiu tiuapny tphpt[gLj;jpdhd; vd;gij rpnyil eak;bgw mtd; f';ifia kze;jhd;; Fkhpia kze;jhd; vd;W nfhtyd; ghodhd;. ,Ug;gpDk; Tl fhtphpahdts; mtid Cltpy;iy; nfhgKwtpy;iy. ,Jjhd; fhtphpahfpa fw;g[ila e';ifahpd; mzpfydhFk;. ,j;jifa bghWikiana bgU';fw;g[ vd;W TWth;. fhnthpna! eP thH;thahf! ,J ghly;fspd; neuog; bghUshFk;.

nfhtyd; epide;J ghoajhf gpwuhy; fUjg;gLk; bghUs; vd;d bjhpa[kh?

f';if/ Fkhp vd;gd khjtpiaf; Fwpf;Fk;. fhtphp vd;gJ fz;zfpiaf; Fwpf;Fk;. khjtpna! ehd; ifgpoj;j fz;zfpiaj; jtpf;ftpl;L cd;Dld; nrh;e;J thH;fpd;nwd;. ,ij mwpe;j bghGJk; Tl fz;zfpahdts; vd;id Codhspy;iy; rpde;jhspy;iy ,j;jifa bghWikiaf; filgpof;Fk; bgU';fw;gpds;jhd; fz;zfp. mJjhd; bgz;zpdj;jpw;Fg; bgUik juj; jf;fjhFk; vd;gJ nfhtydpd; fhdy; thpfSf;Fg; gpwh; jk; bghUshFk;.

Mdhy; khjtp bfhz;l bghUnsh mghafukhdJ. nfhtyDf;Fj; jd; kPjhd Mir Fiwe;J ngha;tpl;lJ. mtd; ntW rpy e';ifah;fs; kPJ ehl;lk; bfhs;sj; bjhl';fp tpl;lhd;. mijj;jhd; jd; ghly;fspy; Fwpg;ghf nfhol;L fhl;Lfpwhd; vd;gJ khjtpapd; fUj;JiuahFk;.

mjhtJ jhd; f';if/ Fkhp Mfpa bgz;fis kze;jhYk; Tl khjtpna eP mjw;fhf vd;id CLjy; TlhJ; nfhgpj;jy; TlhJ. mikjp fhj;jply; ntz;Lk; - bghWj;jply; ntz;Lk;. ,Jjhd; fw;g[ bewp vd;W nfhtyd; Twpajhf khjtp fUjptpl;lhs;.

nfhtydpd; fhdy; thpapy; fdd;W nghd mts;/ nfhtyd; ntnwhh; bgz; kPJ ehl;lk; bfhz;l Fwpg;igg; ghlypy; btspg;gLj;jpajhf vz;zp mtDf;F vjph; ghl;Lg; ghlYw;whs;.

kU';F tz;L rpwe;jhh;g;g

kzpg;g{ Mil mJnghh;j;Jf;

fU';faw;fz; tpHpj;bjhy;fp

ele;jha; thHp fhnthp

fU';faw;fz; tpHpj;bjhy;fp

ele;j bjy;yhk; epd;fztd;

jpUe;J br';nfhy; tisahik

mwpe;njd; thHp fhnthp

,J khjtp ghoaJ.

jiytnd! tisahr; br';nfhYf;Ff; fhuzkhd cdJ jdpthH;f;ifa[k; nfhzhjpUj;jy; mtrpak;. g[wbthGf;fj;jpy;

mjhtJ fhnthpapd; rpwg;gpw;Fk; tsj;jpw;Fk; fhpfhy; tstd; fhuzk; vd;whd; nfhtyd;. tstdJ bgUikf;Ff; fhuzk; fhnthpna vd;W khjtp khWgl ciuj;jhs;.

,';'dk; ,th;fs; ,UtUk; xUtiu xUth; gpiHgl czh;e;J bfhz;L gpjw;wYw;whh;fs;.

,';Fjhd; rpf;fy; vGfpwJ - fhg;gpaj;jpd; jpUg;g[ Kid mikfpwJ. khWgl;l fUj;ij khjtp jd; kdj;jpny ,Wj;jpapUe;jhy; mtSf;Fj; bjhy;iyfs; neh;e;jpUf;fhJ; Jau';fs; bgUfp ,Uf;fhJ. Mdhy; tpjp mts; thH;f;ifapy; tpisahlj; bjhl';fpaJ.

,';nf/ ehd; bghpatsh? eP bghpatdh vd;Dk; ‘ eP ntbwhU bgz;iz epidj;jhy; vdf;F ntnwhh; Miz epidf;fj; njhd;whjh? vd;w hPjpapy; khjtp vjph;g;ghl;L ghlj; bjhl';fpdhs;. ,e;j ‘ mtd; jiyapy; fy;iyj; J]f;fpg; nghltpy;iy; Mdhy; mtd; jiyapy; fy;iyj; J]f;fp itj;Jtpl;lJ.

12 Mz;Lfs; khjtpa[ld; thH;e;j nfhtyd; mtis mwpe;J thH;e;jhdpy;iy; khjtp nfhtyid czh;e;jhspy;iy. fztd; - kidtpahpilna tpl;Lf; bfhLf;Fk; jd;ik kpf mtrpakhdjhFk;. fztd; tPW bfhz;lhy; kidtp ml';fp elj;jy; ntz;Lk;. mjidg; nghynt kidtp btFz;lhy; fztd; RUz;L bfhs;s ntz;Lk;. ,jpy;jhd; gy jtWfs; Vw;gl;L gy FLk;g';fs; js;shLfpd;wd. nfhtyd; - khjtp thH;f;iff; fg;gYk; ,f;flYs; rPf;fp rPuHpe;jJ. nkYk; nfhtyDk; khjtpa[k; xUth; kPJ xUth; bfhz;l re;njfg; nga; mth;fisg; ghlha; gLj;jpaJ. re;njff; nfhL re;njh\f; nflhf khwpg; nghdJ.

mJkl;Lky;y; FLk;g thH;f;ifapy; mwpt[k; czh;r;rpa[k; xd;whf ntiy bra;jhy; gy FHg;g';fs; Vw;gl;L tpLk;. mjhtJ czh;r;rp ntiy bra;a ntz;oa neuj;jpy; czh;r;rp ntiy bra;a ntz;Lk;. mwpt[ ntiy bra;a ntz;oa ,lj;jpy; mwpt[ ntiy bra;a ntz;Lk;. czh;r;rpf; fz; bfhz;L nehf;Fkplj;jpy; czh;r;rpf; fz;nzhL/ nehf;f ntz;Lk;; mwpt[f; fz;bfhz;L nehf;Fkplj;jpy; mwpt[f; fz;bfhz;L nehf;f ntz;Lk;.

,';nf ,Jt[k; khWgl;Lg; nghdJ. nfhtyd; kfpH;r;rpaha; my;yJ jd; kidtp fz;zfpia epide;J czh;r;rpg; g{h;tkha; ghoa ghliy khjtp jd; mwpt[f;fz; bfhz;L myrj; bjhl';fpdhs;. khjtp ghoa czh;r;rpkpF thpfisf; nfhtyd; jd; mwpt[f; fz;zhy; Muhaj; jiyg;glhd;. tpist[ nfhtyid epue;jukha; ,He;jhs;.

fhdy; thpapy; Vwf;Fiwa 50 ghly;fs; cs;sd. nfhtyDk; khjtpa[k; rk mstpy; ghly;fs; ,irj;Js;sikiag; ghh;f;Fk; bghGJ xUtUf;bfhUth; risj;jth;fspy;iy vd;W njhd;WfpwJ. nfhtyd;jhd; Kjypy; jd; fUj;Jfis vy;yhk; fhdy; thpfshf;fpdhd;.

brhy;kl md;dk; brhd;deil xt;tha;

brhy;kl md;dk; brhd;deil xt;tha;

Ch;jpiu ePh;ntyp cHf;fpj; jphpths;gpd;

bry;kl md;dk; brhd;deil xt;tha;

,J nfhtyd; ghoa filrp fhdy; thpg; ghlyhFk;. md;dnk! bgz;fspd; eil cd; eiliag; nghd;wJ vd;W g[yth;fs; TWth;. ,J bgha;. bgz;fspd; eilf;Fk; cd; eilf;Fk; Vzp itj;jhYk; vl;lhJ. vdnt/ cyfj;jpy; cs;s Mlth;fis vy;yhk; tUj;jpj; jphpfpd;w bgz;fspd; gpd;nd bry;yhnj vd;W bghJikgl nfhtyd; TWfpwhd;.

nfhtydpd; Kjy; ghlypnyna mtd; ntbwhU bgz; kPJ ikaYw;whd; vd;W Iak; bfhz;l khjtp mLj;j 20 ghly;fspYk; mg;bgz;zpd; mHF eyd;fspy; tpufjhgKw;W mtis mila nfhtyd; Joj;Jf; bfhz;oUg;gjhft[k; bghUs; fhz;fpwhs;. ,e;j nfhzj;jpnyna nkw;fz;l ghlYf;Fk; “ehd; njof; bfhz;l g[Jf; fhjypf;F eP epfuhf khl;lha;; vdnt eP mfd;W tpL vd;W nfhtyd; TWtjhff; fUJfpwhs;. vd;idg; gHpj;J tpul;Lfpd;whnd. ,Jnth vd; fhjYf;F ,td; jUk; ghpR? ,f;bfhLikf;F vd; bra;ntd; vd;W g[Gtha; Joj;jhs;.

milay; FUnf milabyk; fhdy;

milay; FUnf milabyk; fhdy;

ciljpiuePh;r; nrh;g;gjw;F cWneha; ciuaha;

milay; FUnf milabyk; fhdy;

vd;W khjtp nrhf fPjk; ,irf;fpwhs;.

FUnf/ vk; flw;fiur; nrhiyf;F tuhnj/ fiufis nkhjp cilf;Fk; miyfis cila ePuhy; NHg; bgw;w bea;jy; epyj; jiytDf;F ehd; mile;Js;s tpufnehia brhy;yhky; ,Uf;fpd;wha;. vdnt/ vkJ ,f;flw;fiuf;F tuhnj vd;W jil nghLfpwhs;.

,g;g[d;Fyg; guj;ij ,dp ,';nf tuhnj vd;W vd;id tpyf;Ffpd;whs;. ,dp vdf;F ,';nf ,lkpy;iy vd;W btWg;g[ kpff; bfhz;lhd; nfhtyd;.

,t;thwhf/ nfhtyd;/ ntbwhUj;jp nky; bjhlh;g[ cs;sJ nghy; Fwpg;g[ itj;Jg; ghl/ gjpYf;F khjtpa[k; ntbwhUtd; nky; bjhlh;g[ cs;sJ nghy; Fwpg;g[ itj;Jg; ghodhs;. CH;tpid ce;jpajhy; nfhtyd; khjtp nky; rpdKk; mst[ fle;j btWg;g[k; bfhz;L/ khjtpia tpl;Lg; gphpe;J brd;whd;. khjtp cs;sk; tUe;jp/ fhjyd; ngha; tpl;ljhy; jdpasha; jd; tPL nrh;e;jhs;. fhg;gpag; nghf;Fk; jpir khwpnghdJ.