வியாழன், 15 ஜனவரி, 2015

பொங்கட்டும்    அன்பு
பொங்கட்டும்     ஆற்றல்
பொங்கட்டும்     இனிமை
பொங்கட்டும்     ஈகை
பொங்கட்டும்     உவகை
பொங்கட்டும்     ஊக்கம்
பொங்கட்டும்      எளிமை
பொங்கட்டும்      ஏற்றம்
பொங்கட்டும்      ஐக்கியம்
பொங்கட்டும்     ஒற்றுமை
பொங்கட்டும்     பரவசம்
பொங்கட்டும்     புதுமை
பொங்கட்டும்     பெருமை
பொங்கட்டும்     மகிழ்ச்சி
பொங்கட்டும்     மங்கலம்


பொங்கட்டும்      பொங்கல்