புதன், 20 பிப்ரவரி, 2008

உள்ளம்

உள்ளம்


கண்ணாடி
கையாள்வதில் தேவை
கவனம்

சில
முகங்காட்டும்

சில
முகந்திரிந்து
மூர்ச்சையாக்கும்

சில
அழகூட்டும்

சில
சிதறும் தொட்டவுடன்

சில
சிதற
காலந்தாழ்த்தும்

சில
சிதற
அடம் பிடிக்கும்

உள்ளமும்
அப்படித்தான்