ஞாயிறு, 1 மே, 2011

தமிழ் இலக்கண நூல்கள்

தமிழில் உள்ள இலக்கண நூல்களை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அறிமுகம் செய்யலாம் என்று எண்ணியுள்ளேன். முதலில் இலக்கண நூல்களின் பெயர் பட்டியலைத் தருகிறேன். பின்னர் ஒவ்வொரு நூலாக அறிமுகம் செய்கிறேன்.


1. அகத்தியம்


2. தொல்காப்பியம்


3. இறையனார் அகப்பொருள்


4. அவிநயம்
5. காக்கைப் பாடினியம்
6. சங்க யாப்பு
7. சிறுகாக்கை பாடினியம்
8. நத்தத்தம்
9. பல்காயம்
10. பன்னிரு படலம்
11. மயேச்சரம்
12. புறப்பொருள் வெண்பா மாலை
13. தமிழ் நெறி விளக்கம்
14. யாப்பருங்கலம்
15. யாப்பருங்கலக் காரிகை
16. வீரசோழியம்
17. இந்திர காளியம்
18. நேமிநாதம்
19. வெண்பாப் பாட்டியல்
20. தண்டியலங்காரம்
21. நன்னூல்
22. அகப்பொருள் விளக்கம்
23. களவியற் காரிகை
24. பன்னிரு பாட்டியல்
25. நவநீதப் பாட்டியல்
26. வரையறுத்த பாட்டியல்
27. சிதமபரப் பாட்டியல்
28. மாறனலங்காரம்
29. மாறனகப்பொருள்
30. பாப்பாவினம்
31. சிதம்பரச் செய்யுள் கோவை
32. பிரயோக விளக்கம்
33. இலக்கண விளக்கம்
34. இலக்கண விளக்க சூறாவளி
35. இலக்கணக் கொத்து
36. தொன்னூல் விளக்கம்
37. பிரபந்த தீபம்
38. பிரபந்தத் திரட்டு
39. இரத்தினச் சுருக்கம்
40. உவமான சங்கிரகம்
41. முத்து வீரியம்
42. சுவாமிநாதம்
43. சந்திராலோகம்
44. குவலயானந்தம்
45. அறுவகை இலக்கணம்
46. விருத்தப் பாவியல்
47. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்
48. தமிழ் இலக்கணக் கும்மி
49. தமிழ் நூல்
50. யாப்பு நூல்
51. திருக்கோவைக் கிளவிக் கொத்து
52. திருக்கோவைக் கொளு