புதன், 4 டிசம்பர், 2013

சோழர்கள் - 2

சோழர்கள் - 2

இராசராச சோழனின் விருதுப் பெயர்கள்

1) மும்முடிச் சோழன் 

2) சயங்கொண்ட சோழன்

3) சிவபாதசேகரன்

4) ஷத்திரிய சிகாமணி

5) ஜனநாதன்

6) நிகரிலி சோழன்

7) சோழமார்த்தாண்டன்

8) இராச மார்த்தாண்டன்