ஞாயிறு, 1 ஜனவரி, 2012

கடையெழு வள்ளல்கள்


பாரி                      :சிறுவீ முல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல்கிய பரம்பிற் கோமான் பாரி 
காரி                        : ஈர நன்மொழி இரவலர்க்கீந்த  காரி 
ஆய அண்டிரன் : ஆர்வ நன்மொழி ஆய்
அதியன்                : ஒளி திகழ் அதியன் 
பேகன்                   : பெருமகன் பேகன் 
நள்ளி                     : நட்டோர் உவப்ப முட்டாது கொடுத்த நள்ளி 
ஓரி                          : ஓம்பா ஈகை  ஓரி
                                    வல்வில் ஓரி 
                                    வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய்

ஏழு ஏழாப் பிரிச்சிக்கோ
பெண்ணின் ஏழு பருவங்கள் 

பேதை                    - 5 வயதுக்குக் கீழ்
பெதும்பை            - 10 வயதுக்குக் கீழ்
மங்கை                 - 16 வயதுக்குக் கீழ்                                    
மடந்தை               - 25 வயதுக்குக் கீழ்
அரிவை                - 30 வயதுக்குக் கீழ்
தெரிவை              - 35 வயதுக்குக் கீழ்
பேரிளம்பெண்    - 45 வயதுக்குக் கீழ்


ஆணின் ஏழு பருவங்கள் 

பாலன் - 7 வயதுக்குக் கீழ்

மீளி - 10 வயதுக்குக் கீழ்

மறவோன் - 14 வயதுக்குக் கீழ்

திறவோன் - 15 வயதுக்குக் கீழ்

காளை - 16 வயதுக்குக் கீழ்

விடலை - 30 வயதுக்குக் கீழ்