ஞாயிறு, 31 அக்டோபர், 2010

சிலப்பதிகார 'வரிகள்'

சிலப்பதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 'வரிகள்':
௧) காண் வரி
௨) கண்கூடு வரி
௩) உள்வரி
௪) புற வரி
௫) கிளர் வரி
௬) தேர்ச்சி வரி
௭) காட்சி வரி
௮) எடுத்து கோள் வரி
௯) கானல் வரி

இவை பற்றி விரைவில் எழுதுவேன்.

கருத்துகள் இல்லை: